A Kármán Tódor Kollégium Kondi és a Kardióterem terem használati rendje

A Gépész Sport Szakosztály kondi- és kardio termeinek szabályzata

A szabályzat betartását a Szakosztály tagjai folyamatosan ellenőrzik. Abban az esetben, ha szabályszegésre kerül sor, 3 -szor történhet figyelmeztetés, amit a bérletek lyukasztásával fogunk számon tartani. Bérletet lyukasztani kizárólag a konditerem felelősnek, illetve a Szakosztály vezetőnek van joga. Szabályszegésnek számít: a terem használója nem hozza el bérletét, a megengedett létszámnál többen tartózkodnak a teremben, rongál, stb.!

 • 1. lyukasztás: figyelmeztetés
 • 2. lyukasztás: 1 hetes bérletelvétel
 • 3. lyukasztás: fél éves bérletelvétel

1.    Mindenki a saját testi épségéért felelős! Alkohol vagy drog hatása alatt edzeni tilos!

2.    A termek csak érvényes kondibérlettel és megfelelő ruházatban használhatóak! A kondibérletnek az edzés ideje alatt végig a kártyatartóban kell lennie, a bérletet átruházni tilos!

3.  A termekben higiéniai okok miatt használat után mindenkinek kötelessége letisztítani az adott eszközt a kihelyezett papírtörlők segítségével! Azoknál a gépeknél, padoknál, melyekre ráülsz, ráfekszel, stb. teríts magad alá törülközőt!

4.    A termek csak TISZTA, zárt, gumitalpú cipőben használhatóak! Mezítláb, zokniban vagy papucsban edzeni tilos (ez nem vonatkozik a felhúzás gyakorlatra, amennyiben a cipő talpának minősége nem teszi lehetővé a gyakorlat rendes, biztonságos kivitelezését)! Utcai cipőben belépni tilos!

5.    A termekben csak edzés céljából tartózkodhatsz!

6.   A termekbe kizárólag az edzéshez szükséges kiegészítők vihetők le, egyéb értéktárgyakat, táskákat saját felelősségre vigyetek.

7.   A termekben étkezni és  szemetelni tilos! Kizárólag az edzéshez szükséges folyadék utánpótlást/táplálékkiegészítőt viheted be jól zárható palackban. 

8.    Tarts rendet és tisztaságot! Tedd helyére a súlyzótárcsákat, egykezes súlyzókat, rudakat! A súlyzótárcsákat rendezetten pakold a súlytartó állványra!

9.    Az izzadtságot töröld le használat után a gépekről! A kardio gépeket minden használat után töröld át fertőtlenítő szerrel! 

10.   A gépeket a rendeltetésük szerint használd, áthelyezésük tilos!

11.  A konditeremben a kör tagjain kívül egyszerre maximum 18 ember tartózkodhat! Ha a létszám mégis meghaladja ezt az értéket, akkor az lesz elküldve, aki nem rakta ki a kondibérletét a kártyatartóba. A kardioban a kör tagjain kívül összesen 10 ember tartózkodhat.

12.   A terem zenelejátszó rendszerén saját zenét elindítani, illetve annak hangerején módosítani, csak a teremben tartózkodók beleegyezésével szabad.

13.   Akik belépővel nem rendelkező ismerősüket lehozzák a termekbe, belépőjüket azonnal visszavonjuk, a jogtalanul ott tartózkodókat kollégiumi büntetőponttal szankcionálható, illetve a vendégfogadó is a Kollégiumi Szabályzat alapján.

14. Ha ez nem segít, vagy kár keletkezik a termekben, akkor haladéktalanul értesíts egy szakosztályost!

15.    A terem nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt a károkozóval téríttetjük meg, felelős hiányában a portán lévő bérlet tulajdonosa köteles megtéríteni a kárt!

16.    Az elveszett kondibérlet pótlása 500 HUF, melynek elvesztését azonnal jelezni kell!

17.    Falon, illetve tükrön nyújtani szigorúan tilos!

18.    Aki a fenti pontok bármelyike ellen vét, figyelmeztetésben részesül! 3 figyelmeztetés összegyűjtése azonnali bérletvisszavonással jár!

19.   Szándékos rongálás, lopás vagy kirívó házirendsértés végleges eltiltással jár!

20. Ha szükséged van edzésterv összeállításra, táplálkozási tanácsadásra, illetve egyéb kérdésed merülne fel,  keresd bizalommal a Szakosztály bármely tagját.

23.    Hibabejelentő e-mail címek: gepesz.sport.szakosztaly@gmail.com

Budapest, 2018. február 04.

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gépészmérnöki kar

Gépész Sport Szakosztály

 

A Gépész Sport Szakosztály Szervezeti és Működési Szabályzata

1.§

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészkari Hallgatói Képviselete (továbbiakban: GHK) alá tartozó Gépész Sport Szakosztály a Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiakban állapítja meg:

 

A hallgatói öntevékeny csoport adatai (továbbiakban: Szakosztály)

2.§

 

A kör neve: Gépész Sport Szakosztály

Címe: Kármán Tódor Kollégium (továbbiakban KTK)/Gépész Sport Szakosztály/

1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17.

 

A Szakosztály célja

3.§

A Szakosztály célja, hogy elősegítse az általa üzemeltetett kardio- és konditerem használói számára az egészséges életmód folytatását, valamint a kulturált testépítés lehetőségének megteremtését. Emellett lehetőséget biztosítson a szertárban megtalálható eszközök kikölcsönzésére. Az előbbiekben felsoroltakból a szertárt kiemelten a BME-GPK hallgatói, valamint a KTK lakói, az edzőtermeket más BME karok hallgatói, illetve külsősök is igénybe vehetik. Ennek érdekében a Szakosztály rendszeres nyitva tartással üzemelteti a felügyelete alá tartozó termeket. Továbbá a Szakosztály részt vesz kari és egyetemi sportrendezvények szervezésében. A Szakosztály mindenkori céljának tekinti a kollégiumi hagyományok ápolását és fejlesztését.

A Szakosztály felépítése

4.§

 1. 1. A Szakosztály működéséért a vezető felelős.
 2. 2. A Szakosztály gazdálkodásáért a vezető felelős.
 3. 3. A szakosztályi gyűlés által megválasztott tag a vezető.
 4. 4. A leltárért a vezető a felelős.
 5. 5. A Szakosztály minden tagjának, beleértve a vezetőt, a konditerem felelőst, a szertár felelőst a rá kiosztott feladatokat megfelelően kell ellátnia, kérés és utasítás nélkül.
 6. 6. A Szakosztály folyamatos működése érdekében a tagok kötelesek mindent megtenni, még ha az nem is tartozik a posztjukhoz. Tehát a megválasztott területen kívül (konditerem, kardio terem, szertár), ahol arra igény mutatkozik, segédkeznie kell.

 

A szakosztályi tagság

5.§

1. A Szakosztály tagja lehet az az aktív BME Gépészkaros hallgató, aki elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szakosztály SZMSZ-ét, letölti a kötelezően előírt féléves próbaidőt, és felvételét a szakosztályi gyűlés támogatja.

2. A végleges döntéshez teljes egyetértés szükséges a Szakosztályon belül.

3. A szakosztályi tagsági viszony megszűnik:

 • lemondással,
 • ha a vezető alkalmatlannak találja az illetőt a tagságra,      
 • ha modora- és viselkedése nem méltó a szakosztályhoz, és a sporttársakkal nem bánik megfelelően,
 • ha arról a szakosztályi gyűlés úgy határoz.

4. A szakosztályi tagból öregtag lesz:

 • minimum 4 félévnyi tagság után,
 • ha megszűnik hallgatói jogviszonya és igényli,
 • ezen feltételeknek eleget téve a Szakosztály megszavazza.
   

A vezető megválasztása

6.§

1. A Szakosztály vezetője, illetve a Szakosztály felelősei csak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki karának hallgatója lehet, aki minimum 1 félév aktív tagsággal rendelkezik.

2. A megválasztott vezető, illetve felelősök mandátuma 1 évre szól, amíg a tagságuk megszűnik, illetve, ha a szakosztályi gyűlés egyszerű többséggel megvonja a bizalmat. Ősszel történik a tisztújítás, ahol újra kell választani a Szakosztály vezetőségét.

3. Az új vezetőre, illetve felelősökre a leköszönők javaslatot tehetnek. A legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek az új felelősök, illetve a vezető.

4. Az új vezetőség személyeivel kapcsolatban a GHK-nak egyetértési joga van.
 

 

A szakosztályi gyűlés

7.§

1. Szakosztályi gyűlést legalább félévente kétszer, a félév elején és végén kell összehívni. Összehívásáról a vezető gondoskodik. Rendkívüli gyűlést a vezető indokolt esetben bármikor összehívhat, illetve össze kell hívni, ha a Szakosztály tagjainak legalább 1/3-a azt kéri.

2. A vezető feladata a gyűlés pontos időpontjának, helyének és napirendi pontjainak ismertetése a Szakosztály minden tagjával.

3. A gyűlésen minden aktív tag egy szavazati joggal rendelkezik, a szavazati jog nem ruházható át.

4. A gyűlés határozatképes, ha a Szakosztály tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Ha a gyűlés nem határozatképes, úgy később ugyanazzal a napirenddel kell összehívni, és ez esetben a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes.

5. A szakosztályi gyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza a Szakosztály az SZMSZ módosítás kivételével. A Szakosztály SZMSZ-ével a GHK-nak egyetértési joga van.

A Szakosztály tagjainak jogai és kötelességei

9.§
 

1. Kollégiumban, egyetemi és kari sportrendezvényeken a szakosztálytag a Szakosztályt képviseli, kötelessége, hogy cselekedetei és viselkedése ehhez méltó legyen.

2. Minden tag a Szakosztályból

 • felelős jelen SZMSZ betartásáért,
 • köteles a vezető utasításait végrehajtani,
 • kötelessége a Szakosztály eszközeinek rendeltetésszerű használata,
 • kötelessége a termekben, illetve a szertárban a házirend betartatása,
 • részesülhet a Szakosztály által nyújtható kedvezményekben,
 • egy szavazati joggal rendelkezik a szakosztályi gyűlésen.

3. A Szakosztály tagjainak kötelessége az általa üzemeltetett termekben a gépek műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése, illetve karbantartása. A szertárban található eszközök folyamatos karbantartása, hiba esetén azok javítása.

Öregtagok jogai és kötelességei

10.§

1. Minden öregtag

 • felelős jelen SZMSZ betartásáért,
 • kötelessége támogatni és segítenie a következő generációt,
 • köteles az aktív tagoktól is elvárt megfelelő viselkedésre,
 • kötelessége a Szakosztály eszközeinek rendeltetésszerű használata,
 • részesülhet a Szakosztály által, az öregtagoknak nyújtható kedvezményekben. Vagyis a mindenkori belsős áron vásárolhat bérletet.
 • Öregtagsági cím visszavonható.

A vezető, illetve felelősök feladatai

11.§

 

Gépész Sport Szakosztály vezetőjének feladata:

 • Kondi-és kardio termek tisztaságának rendszeres ellenőrzése, probléma esetén beszámoló küldése a GHK részére.
 • A Szertár nyitvatartásának, a leltárnak és a tisztaságának rendszeres ellenőrzése, erről havi beszámoló küldése a GHK-nak.
 • Minden félévben átfogó értékelést ad a Szakosztály munkájáról, javaslatokat tesz a hosszabbtávú koncepciók kidolgozására, valamint az egyes területek (szertár, konditerem) szolgáltatásainak javítására. 
 • A Szakosztály közösségépítési keretének felhasználásáról javaslatot tesz a GHK által meghatározott módon.
 • Kapcsolatot tart a GHK-val, illetve a GHK sportreferensével. 
 • Tagtoborzás, utánpótlás nevelésről való gondoskodás.
 • A szakosztályi tagok munkájának pontozását, valamint a Szakosztály által végzett féléves munkáról szóló összefoglalót a GHK tájékoztatása szerint minden félévben segít elkészíteni a Sport Szakosztály vezetője.
 • A rendelkezésre álló sport keret(ek) elköltésére való javaslattételi lehetőség. (Szertár fejlesztés, nyeremények, amatőr, fél-profi csapatok támogatása.)

Konditerem felelős feladata:

 • A rendelkezésre álló kondi illetve kardió termek felügyeletének megszervezése.
 • A félév elején a kondi bérletek elkészítése, kiosztása, jelentkezés szervezése.
 • A termek rendszeres tisztántartásának felügyelete, ami minimum heti 1 takarítást jelent. 
 • A GHK kérésére a megjelölt határidőig javaslatot tesz a beszerzendő gépekről, eszközökről.
 • A GHK kérésére a megadott határidőkig javaslatot tesz a tavaszi, nyári, őszi bérletek árára, és a különböző kategóriájú bérletekre.
 • Az esetleges kardio edzések szervezett keretek közötti megvalósítása, ami magában foglalja a hirdetést, a teremfoglalást, a bérletkészítést.

Szertár felelős feladata:

 1. Szertárral kapcsolatos feladatok:
 • Heti több alkalommal az esti órákban egy órás ügyelet tartásának megszervezése, az ügyeleteken jelenléti ív vezetése.
 • Elektronikus kölcsönzési felület kezelése.
 • A kölcsönzések és előfoglalások kezelése, dokumentálása.
 • A sporteszközök karbantartásának intézése.
 • Féléves rendszerességgel beszámolni a GHK felé a kölcsönzési statisztikákról.
 • A kölcsönzési tudnivalók hirdetése a kollégiumi hirdetőtáblákon, ezek ellenőrzése heti rendszerességgel.
 • Igény esetén extra ügyelet biztosítása.
 • A szertár takarítása, leltár vezetése.
 • Javaslattétel eszközbeszerzésre valamint bővítésre, ha a GHK-nak rendelkezésre áll az adott keret.
 • Kölcsönző népszerűsítése, hallgatói kölcsönzések számának növelése.
 • Félévente leltár megküldése a GHK-nak.
 1. Egyéb feladatok:
 • Kármán Tornaterem időbeosztásának elkészítése, a sportolási lehetőségek hirdetése a kari hirdetőfelületeken.
 • Emeletek Közötti Sportverseny (EKS) felélesztése, többféle sportágban, akár heteken át tartó versengéssel. A részletek kidolgozása a vezető feladata, anyagi segítséget a díjakhoz a GHK biztosít.
 • Egészségnapon sportvetélkedők szervezése. 

A Szakosztály által nyújtható kedvezmények

12.§

1. Aktív tagoknak:

 • ingyenes bérlet az aktuális félévre, amely csak kirívó vétség esetén kerül visszavonásra,
 • közösségi ösztöndíjban pályázhatnak a GHK-nál, a vezető által kiosztott közösségi pontok alapján,       
 • kollégiumi felvételhez közösségi pont, amit a vezető oszt ki.

2. Próbás tagoknak:

 • ingyenes bérletet és közösségi pontot kaphatnak, amelyről a Szakosztály dönt.

A Szakosztály gazdálkodása

13.§

1. A Szakosztály működéséhez szükséges pénzeszközöket a GHK biztosítja. A Szakosztály havonta elszámol a rendelkezésére bocsátott keretekkel a GHK gazdasági felelősénél.

2. A féléves kondibérletek árát a GHK szavazza meg a vezető javaslata alapján.

3. A GHK vállalja, hogy minden félévben a Szakosztály rendelkezésére bocsájtja azt az összeget, amely fedezi a terem  színvonalának folyamatos fenntartását, az amortizációs kiadásokat.

Egyéb rendelkezések

14.§

A Szakosztály köteles elfogadni és végrehajtani a GHK bármely, a Szakosztállyal kapcsolatos döntését. A Szakosztály bármely tevékenységével, döntésével kapcsolatban a GHK-nak vétójoga van.

Záró rendelkezések

15.§

1. Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyetemi, kollégiumi és a kari szabályzatok, valamint más ide vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

2. A szabályzat a GHK jóváhagyásával lép életbe.

 

 1. számú melléklet:

A Gépész Sport Szakosztály kondi- és kardiotermeinek kulcsfelvételi szabályzata

 

· Ha a teremben még nincsenek lent:

 • A portán az aktuális félévre érvényes belépővel be kell írni magadat a kondi- és kardioterem füzetébe a név, időpont, illetve kártyaszám feltüntetésével és a füzet mellé kell tűznöd a belépődet.

A termek kulcsának felvételével a használó felelőssége a termek tisztaságának, rendjének és állagának megóvása, a termekben lévő eszközök ellenőrzése!

· Ha végeztél az edzéssel, és nincsenek mások az adott teremben akkor:

 • miután ellenőrizted, hogy minden eszköz és súly a helyén van, az ablakok zárva vannak, a gépek ki vannak kapcsolva, bezárod a termet, és a portán leadod a kulcsot, aminek ellenében meg fogod kapni a belépődet. A tartóban maradt bérletet juttasd el egy szakosztályi tagnak!

A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a károkozóval téríttetjük meg,

A károkozás és annak észrevételének jelentése kötelessége mindenkinek. Ennek elmulasztása bérletelvétellel jár. A kamera felvételek alapján a jelenlét ellenőrizhető.

· Ha végeztél az edzéssel, és még vannak az adott teremben:

 • és a te belépőd van leadva, akkor elkéred a legutoljára érkezettől a belépőjét és kicseréled a portán a sajátodra beírva a kondi- és kardioterem füzetébe a csere időpontját, illetve a kártyán szereplő nevet és kártyaszámot. 

  2. számú melléklet

A Gépész Sport Szakosztály kondi- és kardio termeinek szabályzata

 

A szabályzat betartását a Szakosztály tagjai folyamatosan ellenőrzik. Abban az esetben, ha szabályszegésre kerül sor, 3 -szor történhet figyelmeztetés, amit a bérletek lyukasztásával fogunk számon tartani. Bérletet lyukasztani kizárólag a konditerem felelősnek, illetve a Szakosztály vezetőnek van joga. Szabályszegésnek számít: a terem használója nem hozza el bérletét, a megengedett létszámnál többen tartózkodnak a teremben, rongál, stb.!

 • 1. lyukasztás: figyelmeztetés
 • 2. lyukasztás: 1 hetes bérletelvétel
 • 3. lyukasztás: fél éves bérletelvétel

1.    Mindenki a saját testi épségéért felelős! Alkohol vagy drog hatása alatt edzeni tilos!

2.    A termek csak érvényes kondibérlettel és megfelelő ruházatban használhatóak! A kondibérletnek az edzés ideje alatt végig a kártyatartóban kell lennie.

3.  A termekben higiéniai okok miatt használat után mindenkinek kötelessége letisztítani az adott eszközt a kihelyezett papírtörlők segítségével! Azoknál a gépeknél, padoknál, melyekre ráülsz, ráfekszel, stb. teríts magad alá törülközőt!

4.    A termek csak TISZTA, zárt, gumitalpú cipőben használhatóak! Mezítláb, zokniban vagy papucsban edzeni tilos! Utcai cipőben belépni tilos!

5.    A termekben csak edzés céljából tartózkodhatsz!

6.   A termekbe kizárólag az edzéshez szükséges kiegészítők vihetők le, egyéb értéktárgyakat, táskákat saját felelősségre vigyetek.

7.   A termekben étkezni és  szemetelni tilos! Kizárólag az edzéshez szükséges folyadék utánpótlást/táplálékkiegészítőt viheted be jól zárható palackban. 

8.    Tarts rendet és tisztaságot! Tedd helyére a súlyzótárcsákat, egykezes súlyzókat, rudakat! A súlyzótárcsákat rendezetten pakold a súlytartó állványra!

9.    Az izzadtságot töröld le használat után a gépekről! A kardio gépeket minden használat után töröld át fertőtlenítő szerrel! 

10.   A gépeket a rendeltetésük szerint használd, áthelyezésük tilos!

11.  A konditeremben a kör tagjain kívül egyszerre maximum 18 ember tartózkodhat! Ha a létszám mégis meghaladja ezt az értéket, akkor az lesz elküldve, aki nem rakta ki a kondibérletét a kártyatartóba. A kardioban a kör tagjain kívül összesen 10 ember tartózkodhat.

12.   A terem zenelejátszó rendszerén saját zenét elindítani, illetve annak hangerején módosítani, csak a teremben tartózkodók beleegyezésével szabad.

13.   Akik belépővel nem rendelkező ismerősüket lehozzák a termekbe, belépőjüket azonnal visszavonjuk, a jogtalanul ott tartózkodókat kollégiumi büntetőponttal szankcionálható, illetve a vendégfogadó is a Kollégiumi Szabályzat alapján.

14. Ha ez nem segít, vagy kár keletkezik a termekben, akkor haladéktalanul értesíts egy szakosztályost!

15.    A terem nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt a károkozóval téríttetjük meg, felelős hiányában a portán lévő bérlet tulajdonosa köteles megtéríteni a kárt!

16.    Az elveszett kondibérlet pótlása 500 HUF, melynek elvesztését azonnal jelezni kell!

17.    Falon, illetve tükrön nyújtani szigorúan tilos!

18.    Aki a fenti pontok bármelyike ellen vét, figyelmeztetésben részesül! 3 figyelmeztetés összegyűjtése azonnali bérletvisszavonással jár!

19.   Szándékos rongálás, lopás vagy kirívó házirendsértés végleges eltiltással jár!

20. Ha szükséged van edzésterv összeállításra, táplálkozási tanácsadásra, illetve egyéb kérdésed merülne fel,  keresd bizalommal a Szakosztály bármely tagját.

23.    Hibabejelentő e-mail címek: gepesz.sport.szakosztaly@gmail.com

Budapest, 2018. február 04.                                                                        

                                                                                                                     Márton Dániel

                                                                                                                      konditerem felelős

 

                                                                                                                       Fülöp Patrik

                                                                                                                      Szakosztály vezető

A Gépész Sport Szakosztály Sportszertárának kölcsönzési szabályzata

 1. A Gépész Sport Szakosztály Sportszertárának eszközeit és szolgáltatásait minden, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki karának aktív hallgatója, valamint a KTK lakója letéti díj ellenében igénybe veheti.
 2. A sporteszközökért a kölcsönző felek anyagi felelősséggel tartoznak.
 3. A kölcsönzés általános feltételei:
  1. A kölcsönzésre vonatkozó igényt a Gépész Sport Szakosztálynak kell bejelenteni. A bejelentés áll a kölcsönözni kívánt sporteszköz(ök) megnevezéséből és az elvitel időtartamának meghatározásából (elviteli- és visszahozatali időpont). Ez történhet előre foglalással, illetve a helyszínen is. Az aktuális ügyeletes gondoskodik a sportszerek kiadásáról és visszavételéről, valamint a letéti díj beszedéséről és visszaadásáról.
  2. Sportszert kölcsönözni csak a „Sportszerkölcsönzői lap” kitöltésével és aláírásával, illetve az 5. pontban meghatározott letéti díj megfizetésével lehet.
  3. A Sportszerkölcsönzői lapon a szolgáltatást igénybe vevő hallgató nyilatkozik, hogy
   1. aláírásával a sportszerkölcsönzésre vonatkozó jelen kölcsönzési feltételeket tudomásul veszi és elfogadja;
   2. a sportszer rendeltetésellenes használatából adódó gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén az okozott kárt megtéríti;
   3. a sportszer elvesztése, megsemmisülése esetén a teljes kárt megtéríti;
   4. tudomásul veszi, hogy a Gépész Sport Szakosztály a letéti díjból az okozott kár összegét levonhatja; azon követelést, amelyre a letéti díj nem nyújt kellő fedezetet, a Gépész Sport Szakosztály számlával érvényesítheti a szolgáltatást igénybe vevő felé.
 4. Kölcsönzési idő:
  1. A kölcsönzött sporteszközöket a kölcsönzés napjától számított maximum 3 munkanapon belül kell visszavinni a szertárba. Előzetes egyeztetés alapján, igény szerint hosszabbítható. Kivételt képez ez alól a kerékpár, sátor, derékalj és túrahátizsák, ezeket maximum 1 hetes időtartamra lehet elvinni. Ezeknek az eszközöknek a kölcsönzési ideje nem hosszabbítható.
  2. Amennyiben a hallgató a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt sporteszközt nem szolgáltatta vissza, erről a tényről e-mailben, illetve a visszavételkor személyesen kap figyelmeztetést. Ha ez az eset egy újabb kölcsönzéskor is megtörténik, a letéti díjat nem kapja vissza a hallgató. A harmadik eset után a szertár szolgáltatásaival a félév során többet nem élhet a hallgató.
 5. Letéti díj:
  1. A hallgató a sporteszközök kölcsönzése esetében, az átvétellel egyidejűleg letéti díjat köteles fizetni, melynek összege kerékpár/sátor/túrahátizsák esetében sporteszközönként 5.000 Ft, minden más eszköz esetén 500 Ft. Ezt az összeget az eszközök leadásakor visszakapja a hallgató. Minden esetben azzal a személlyel történik az elszámolás, aki visszahozza a kölcsönzött tételeket.
  2. A letéti díj fedezetül szolgál a szolgáltatást igénybe vevő által az eszközökben okozott kár megtérítésére is.
  3. A szolgáltatást igénybe vevő által a sporteszközben okozott kár összegének megítélésére kizárólag a szertárfelelős jogosult, ezért sérült eszköz esetén a letéti díjat csak a szertárfelelős adhatja vissza.

Budapest, 2018. február 04.

                                                                                                                                   Barna Zsombor

                                                                                                                                    szertár felős

 

                                                                                                                                    Fülöp Patrik

                                                                                                                            Szakosztály vezető